ORD & UTTRYKK

Humus
Humus er organisk materiale oppløst i vannet. Høyt humusinnhold gir vannet en gulbrun farge.Humus i vannet reduserer UV-transmisjonen, fører til nedslamming av ledningsnettet og gjør vannet lite delikat. Humus i normale konsentrasjoner medfører ingen konkret helsefare.

PH
PH uttrykker surheten i vannet. Nøytralt vann har PH 7. Surt vann har lavere enn PH 7 mens alkalisk vann har PH høyere enn 7. Grenseverdi for ph iht drikkevannsforskriften er mellom 6.5 og 9,5. Surt vann tærer på rør og armaturer, mens alkalisk vann bla. fører til at såpe i vannet skummer mindre.

Bakteriologi
Ubehandlet vann kan inneholde bakterier, virus, parasitter og/eller sporer som kan frembringe sykdommer. I effektive hygieniske barrierer skal de bakterier, parasitter, virus og/ eller sporer som er relevante for det aktuelle vannforsyningssystemet, fjernes eller uskadeliggjøres.

Hygienisk barriere
Vannforskriftene forutsetter at ethvert vannforsyningssystem har 2 hygieniske barrierer tilpasset forholdene på stedet. Kilden skal utgjøre 1. barriere mens UV-bestrålingen skal utgjøre 2. barriere.

UV- transmisjon
Måleenhet for UV-lysets gjennomtrenging i vannet.

UV-dose:
UV-dosen er en funksjon av lysstyrke og oppholdstid. Lysstyrken er betinget av lampens effekt, kammerets utforming (avstand fra lampen), renhold av lampeglass og vannets gjennomsiktighet (transmisjon), mens oppholdstid er betinget av kammerets lengde og vannhastighet.

Trykkøkning i forfilteret
Økt motstand i filteret som følge av ansamling av partikler som »tetter» for gjennomstrømming av vann.

Oppholdstid
Klor som hygienisk barriere måles etter 30 minutter. Oppholdstid er den tid klor er i kontakt med vann fra dosering og frem til nærmeste abonnent. Oppholdstid er for Botnhamn Vannverk beregnet til 30 minutter ved midlere vannforbruk ( 5,2 l/sek.)

Restklor
Måleenhet for klorens desinfiserende evne. Måles etter 30 minutters oppholdstid. Restklor skal være tilnærmet 0,5 mg/liter men ikke være lavere enn 0,05 mg/l eller høyere enn 5,0 mg/l

Aktivt klor:
Ved innkjøp har klormediet et bestemt klorkonsentrasjon. (aktivt klor) Klor i tørr form har stabilt aktivt klor, mens utblandet klor taper seg ved lagring avhengig av temperatur, lysforhold og blandingsforhold ( lavere tap ved stor utblanding ) Klormediets klorkonsentrasjon vil derfor bli redusert ved lagring.

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.