PÅLEGG FRA TILSYNET

Godkjenning

Alle vannverk som leverer vann til mer enn 20 abonnenter/50 husstander/hytter, helseinstitusjon eller skole/barnehage skal oppnå Mattilsynets godkjenning.

Det er opp til vannverket selv å søke slik godkjenning.
Forskriften åpner for at man kan søke godkjenning i 2 trinn:

Ved først å oppnå plangodkjenning kan man avklare alle myndighetskrav før man foretar endringer/investeringer, og vannverket kan dermed unngå risiko for ikke oppnår godkjenning selv om det er foretatt store arbeider/investeringer.

Vi anbefaler derfor alle vannverk å først av alt søke plangodkjenning. Kun for vannverk som i det alt vesentlige er på plass anbefaler vi at man søke om oppstartstillatelse direkte.

Drikkevannsforskriften er en såkalt funksjonsbasert forskrift. Den pålegger derfor ikke vannverket hva man skal gjøre men heller hva man skal oppnå. Det er derfor opp til vannverket selv å velge hvordan man vil innfri forskriftens krav, med det forutsetter at man i søknad om plangodkjenning kan dokumentere at man med de foreslåtte tiltakene vil kunne innfri forskriftens krav til vannkvalitet og til kapasitet/leveringssikkerhet.

Hva som er godt nok er heller ikke entydig fastslått i forskriften, og må nødvendigvis forstås forskjellig ut fra råvannkvalitet, vannverkets størrelse og sårbare abonnenter. Hva som er mulig å få til vil også måtte hensyntas, siden det blir mer eller mindre meningsløst å pålegge vannverket å etablere løsninger som man ikke er i stand til å finansiere, eller som er så kompliserte at man ikke er i stand til å drifte dem forsvarlig.

Det er altså ikke Mattilsynet som skal pålegge vannverket å foreta spesifiserte tiltak. Det er vannverket selv som skal finne frem til gode nok løsninger.

Hvor kan man hente råd og veiledning:
Mattilsynet har god kompetanse om vann, men vil vanligvis være forsiktige med å fremsette konkrete råd. Dels fordi forskriften altså er funksjonsbasert, og dels fordi Mattilsynet helst vil unngå problemer med å godkjenne løsninger de selv har anbefalt.

Vi har også god kompetanse om vann, men heller ikke vi liker å møte oss selv i døren.

Vi bistår gjerne, men helst ved å anbefale eksterne rådgivere som på fritt grunnlag kan bistå vannverket med å finne frem til hva som er problemet, hva som er gode løsninger, og bistå vannverket med å oppnå Mattilsynets plangodkjenning.

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.