INTERNKONTROLL & BEREDSKAP

Siden drikkevannsforskriften er en funksjonsbasert forskrift vil Mattilsynet – om de under inspeksjon skulle finne feil og mangler – ikke nødvendigvis påpeke hva som er feil. De nøyer seg gjerne med å påpeke at vannverket ikke har tilfredsstillende internkontroll siden vannverket selv ikke har fanget opp feil og iverksatt tiltak for å lukke dem.

Tilfredsstillende intern kontroll forutsetter at vannverket kjenner sin egen virksomhet. Det igjen forutsetter at man er kjent med
1.    Hva (hvilke hendelser) kan utgjøre en eller annen form for risiko
2.    Hvordan kan man avsløre/vite at slik hendelse er i ferd med å inntre
3.    Hvordan man har tenkt å håndtere slike hendelser
4.    Hvordan kan man vite at hendelsen ble tilfredsstillende håndtert
5.    Hvordan kan man lære av eventuelle feil og endre beredskapstiltak slik at hendelsen ikke inntrer igjen.

Har man orden på det har man tilfredsstillende internkontroll, og da har man også tilfredsstillende beredskap. Svært mange vannverk er gjerne i stand til å håndtere ulike hendelser. Det kan imidlertid skorte litt på klare skriftlige rutiner og planer. Vi kan tilby bistand til å formalisere nødvendige rutiner og planer.

2 hygieniske barrierer

Drikkevannsforskriften forutsetter at alle vannverk skal «sørge for at det til sammen finnes minimum 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet» (§14). Litt enkelt sagt kan en barriere forstås som en sikkerhetsforanstaltning eller gjerne flere tiltak som til sammen utgjør god sikring. 2 barrierer må da forstås som dobbel sikring slik at vannkvaliteten skal være trygg selv om det oppstår uønskede/uventede hendelser.

Det er altså «lov» at det dann og vann inntrer uønskede hendelser så lenge slike hendelser ikke bryter ned andre sikringstiltak og vannet dermed blir uttrygt.
Det følger av det at hver av barrierene ikke nødvendigvis skal være 100%/sikre som banken.

Hva som kan utgjøre en slik barriere/hvilke tiltak som kan sies å ha barriere-effekt er ikke fastsatt i forskriften, og det er dermed overlatt til vannverket selv å påvise

Å påvise hvilke tiltak som kan utgjøre tilfredsstillende barrierer er en naturlig del i arbeidet med å søke plangodkjenning, og som over vist kan vi bistå vannverk i den anledning.
Dernest kan vi levere både tekniske og ikke-tekniske løsninger med barriere-effekt. Mer om det i neste punkt om vannkvalitet.

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.