Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.

Koronavirus (Covid-19):

Det nye Koronaviruset (Covid-19)og dets potensielle utvikling, omfang, og uforutsigbarhet, vil kunne påvirke selgers oppfyllelse av sine forpliktelser. For det tilfelle at selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som følge av koronaviruset, fraskriver selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en sådan oppfyllelse igjen er mulig og/eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike hindringer for selger. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av Covid-19, herunder at selgers arbeidsstyrke skulle bli påvirket av Covid-19, f.ek.s. i form av karantene, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis selger ved rimelighet ikke er istand til å kjøpe eller levere produkter som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av, eller som følge av Covid-19.

Priser:

Dersom annet ikke er oppgitt i tilbudet, er oppgitte priser gyldig og dermed bindende i 4 uker fra tilbudsdato. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene dersom endring av valutakurser, offentlige avgifter, fraktsatser og materialpriser inntreffer i tiden mellom gjeldende tilbudsdato og forfallsdato leverandørfaktura. Ordrens omfang blir den som er spesifiser i vår ordrebekreftelse, og forandringer må bekreftes skriftlig. Hvis annet ikke er nevnt, forståes prisene eksklusive merverdiavgift, miljøavgift og nødvendig emballasje/frakt og fortollingskostnader. Faktura gebyr kr. 75,-. Det tilkommer småordretillegg kr. 100,- for ordre under kr 1000,- .

Leveringstid:

Oppgitt leveringstider etter beste skjønn er basert på oppgaver fra våre leverandører. Vi kan ikke overta ansvar for forsinket levering som skyldes forhold som vi ikke kan påvirke. For eksempel feil, forsømmelighet og lignende fra våre leverandørers eller transportselskapers side. En mulig transport forsinkelse fra vårt lager til kjøper, gir ikke rett til betalingsutsettelse.

Forsendelse/ mottak:

All forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. Dersom emballasje, frakt og forsikring m.v. er medtatt i vårt tilbud, er disse ikke bindende, men blir regulert etter de forandringer som måtte være skjedd inntil levering finner sted. Emballering blir utført så omhyggelig som vanlig erfaring har vist nødvendig for den aktuelle fraktrute. Kjøper/mottaker har plikt til, ved mottakelse å kontrollere at varen er riktig i.h.t bestillingen. Kontrollen skal foretas før varen lagres, videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Retur:

Retur av kontrakmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med selger, hvilket selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Dersom retur aksepteres av selger, må det påregnes minimum 20% returgebyr.
Ved feil leveranse plikter mottaker å kontakte selger uten ugrunnet opphold. Kjøper får da tilsendt returskjema, samt avtale om videre prosess. Ved feil leveranse dekker vi fraktomkostninger på billigste måte i forbindelse med byttet. Reklamasjon som følge av transportskade – kontakt oss for instruks. Skadet gods og emballasje skal oppbevares til saken er ferdigbehandlet og sak avsluttet av Unik Filtersystem.

Følgeskader:

Vi overtar intet ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt p.g.a. forsinket levering, feil eller mangler på varen. Vi overtar heller intet ansvar for konstruksjoner som er bestemt av kjøper, eller for skader eller feil som skyldes ytre påvirkninger, ulykker, mangelfull skjøtsel, overbelastning, naturlig slitasje, service eller reparasjoner utført av kjøper eller ikke-autorisert personell, uten at dette har skjedd med vårt skriftlige samtykke.

Kansellering:

Kjøper har ikke rett til kansellering og/eller oppsigelse av inngått avtale med mindre selger samtykker til dette.

Betalingsbetingelser:

Netto pr. 10 dager, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Vi tar eiendomsforbehold inntil kjøpesummen er fult ut betalt iht. pantelovens § 3-14 og § 3-22. Forsinkelsesrenter samt purregebyr beregnes i.h.t forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Administrasjonskostnad pålydende kr. 75,- tilkommer.

Garanti/ reklamasjon:

Garantitiden er 12-tolv-måneder fra leveringsdato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien forutsetter at varen er betalt som avtalt. Forbrukerkjøper må reklamere innen de tidsfrister som følger kjøpslovens § 52 – § 54 (55). Ved handelskjøp begrenses toårsfristen etter kjøpslovens § 54 til 12 måneder. Deler som går i stykker p.g.a. material- og/eller fabrikasjonsfeil, blir erstattet gratis mot innsendelse av brukte deler og utfylt retur og reklamasjons skjema. Det må tydelig fremgå av den innsendte del, at skaden virkelig skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Noen annen erstatning enn ovenfor nevnte gis ikke. For erstatningsdelene betaler kjøperen normalt alle fraktkostnader og eventuell toll. Demontering og montering av reklamerte deler inngår ikke i garantien. For elektriske og andre motorer gis samme reklamasjonsbetingelser som produsenten. Ved montering av automatiske anlegg uten sikring eller bryter for beskyttelse, bortfaller reklamasjonsadgang.

Vi fraskriver oss alt ansvar for uhell, beskadigelse, e.l. som skyldes alminnelig slitasje, uriktig behandling, overbelastning, service eller reparasjoner utført av kjøper eller ikke-autorisert personell, uten vårt skriftlige samtykke. Forandres eller repareres den leverte vare innenfor reklamasjonstidens utløp, bortfaller reklamasjonsadgangen. Det samme gjelder hvis den medfølgende monterings og bruksanvisningen samt driftsmanual, ikke følges, så vel under montering og igangsetting som etter att anlegget er satt i drift. Kostnader for besiktigelse på stedet betales etter avtale. En uvesentlig mangel berettiger ikke til forlenget garantitid. Garanti bortfaller ved bruk av uoriginale deler. Service i garantiperioden forutsettes utført av Unik Filtersystems serviceteknikere, alternativt av firma skriftlig godkjent av Unik. Overholdes ikke dette, bortfaller garantien.

Installasjon:

Eventuell installasjon, igangkjøring og opplæring er ikke inkludert i leveransen uten spesiell avtale.

Panterett:

Varene forblir selgers eiendom inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger fullt ut er betalt. Salgspant er tatt i varen i medhold av pantelovens bestemmelser.

Avvik:

Vi kan ikke gjøres ansvarlig for avvik i ytelser, illustrasjoner, oppgaver over vekt, dimensjoner eller lignende, uten at disse er spesielt bekreftet, da dette er oppgaver fra våre leverandører.

Muntlig eller telefonisk avtale:

Alle avtaler blir kun gjeldende etter at de er skriftlig bekreftet.

Force Majeure:

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus/ pandemi, dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier mm.), alminnelig varemangel, mangel på arbeidskraft eller innskrenking på krafttilførsel. Selger skal gi kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

Tvister:

Eventuelle tvister under denne avtale skal så vidt mulig søkes løst ved forhandling mellom partene. Norsk rett kommer til anvendelse i enhver tvist. Eventuell tvist som går videre til forliksråd/ domstol, skal dette behandles i selgers kommune.

 

SØK

Søk i produkter, tjenester, referanser, prosjekt.